Test 1 – Lớp 1

Section I: Grammar

3. Accounting (n) ngành kế toán

4. Department head = trưởng phòng

5. Offer (v) đề nghị

Section I: Vocabulary

1. Register (v) đăng ký

2. Policy (n) chính sách

4. Check-up (n) khám sức khỏe

5. Retirement (n) sự về hưu

6.  Announce (v) thông báo

Test 2 – Lớp 1